Návštěvní řád

Areálu svíčkárny RODAS

Tento návštěvní řád je účinný od 25.5.2021

Daniela a Roman Netík, Na Balkáně 211/9, jako vlastník (provozovatel) areálu Svíčkárna RODAS (dále jen zařízení) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem exkurzí spojených s vlastní výrobou a prohlídky minifarmy.

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

II.

Vstup a pobyt v zařízení

1. Vstupovat a pobývat v areálu mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky.

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem.

3. Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III.

Povinnosti návštěvníků areálu RODAS

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby.

3. Při pobytu v areálu nese každý návštěvník odpovědnost za své děti a své osobní věci.

4. Z důvodu opatření celosvětové problematiky onemocnění COVID, se každý návštěvník řídí pokyny a opatřeními dle nařízení vlády České republiky.

IV.

Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky

c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek

d) vnášet natlakované nádoby

e) vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky

f) házet předměty jakéhokoli druhu na zvířata

g) kouření a používání otevřeného ohně

h) ničit zařízení a jeho vybavení

i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

j) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy promítajícího videa

k) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

V.

Odpovědnost za škody

a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu RODAS na vlastní nebezpečí. Za děti nesou odpovědnost jejich rodiče, nebo jejich dospělý doprovod. Vstup dětem do 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Vlastník (provozovatel) odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit pracovníkovi RODAS, který se nachází u pokladny, nebo na tel. čísle 603 229 436.

3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.

4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

VII.

Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 25.5.2021